Mgr. René Kyselý, Ph.D.
--------------------

 

Bibliography

     key:  

     green:  all in English

     yellow:  all in German

     other:  in Czech, usually with English summary

(You can ask me for PDF of any publication)

 

A) Dissertation (doctoral thesis):

Kyselý R., 2010: Archeozoologická problematika eneolitu Čech [Archaeozoology of the Czech Eneolithic]. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova. 601 pp.

 

B) Parts of monographs:

Kyselý R., 2003: Savci (Mammalia) z raně středověkého hradu Stará Boleslav (střední Čechy). In. Boháčová I. (Ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5: 311-334.

Kyselý R., 2003: Ryby (Pisces) a obojživelníci (Amphibia) z raně středověkého hradu Stará Boleslav (střední Čechy). In. Boháčová I. (Ed.): Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Mediaevalia archaeologica 5: 345-346.

Kyselý R., 2004: Zvířecí kosti z archeologických výzkumů na Vyšehradě. Pp. 478-577. In. Nechvátal B.: Kapitulní chrám svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Citadela. Praha.

Kyselý R., 2004: Die Ergebnisse der Analyse der Tierknochen. Pp. 89-92. In. Chytráček M., Metlička M.: Die Höhensiedlungen der Hallstatt- und Latènezeit in Westböhmen. Památky archeologické - supplementum 16.

Kyselý R., 2008: Osteologický soubor z Prahy-Dubče 1. P. 157. In. Venclová N. et al.: Hutnický region Říčansko. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Praha.

Kyselý R., 2008: Animal bone analysis from a Řivnáč culture horizon at the Kutná Hora-Denemark site (Kutná Hora district, Czech Republic). Pp. 341-418. In. Zápotocký M., Zápotocká M.: Kutná Hora - Denemark: hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.). Památky archeologické - supplementum 18.

Kyselý R., 2009: Zvířecí kosterní materiál z archeologických výzkumů v okolí basiliky sv. Vavřince na Vyšehradě. Pp. 427-432. In. Nechvátal B. et al.: Rotunda sv.Martina a bazilika sv. Vavřince. Archeologický výzkum. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha.

Kyselý R., 2010: Pohřebište Klecany I. Zvířecí kosti. Pp 25-26, 89. In. Profantová N. a kolektiv: Klecany. Raně středoveká pohřebište – 2. svazek. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha.

Kyselý R., 2011: Vyhodnocení kosterních pozůstatků. Pp. 84-90. In: Lička, M.: Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. Fontes Archaeologici Pragenses 37. Pragae.

 

Kyselý R., 2012: Souhrnná analýza osteozoologických nálezů z období kultury zvoncovitých pohárů v Čechách a na Moravě. Pp. 431-452. In: Matějíčková A., Dvořák P. (Eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Pravěk - Supplementum 24, svazek I. Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Brno.
Kyselý R., 2012: Osteozoologické analýzy z Hoštic I. Pp. 453-466. In: Matějíčková A., Dvořák P. (Eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Pravěk - Supplementum 24, svazek I. Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Brno.
Kyselý R., Dreslerová G. 2012: Osteozoologické analýzy z Hoštic IV a Ivanovic VI. Pp. 467-470. In: Matějíčková A., Dvořák P. (Eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Pravěk - Supplementum 24, svazek I. Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Brno.
 

C) Peer-reviewed international journals:

Kyselý R., 2008: Frogs as a part of the Eneolithic diet. Archaeozoological records from the Czech Republic (Kutná Hora-Denemark site, Řivnáč Culture). Journal of Archaeological Science 35 (1): 143-157.

Kyselý R., 2008: Aurochs and potential crossbreeding with domestic cattle in Central Europe in the Eneolithic period. A metric analysis of bones from the archaeological site of Kutná Hora-Denemark (Czech Republic). Anthropozoologica 43 (2): 7-37.

Kyselý R., 2010: Breed character or pathology? Loose cattle horns from the Eneolithic site of Hostivice-Litovice (Czech Republic). Journal of Archaeological Science 37: 1241-1246.

Kyselý R., 2010: Review of the oldest evidence of domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) from the Czech Republic in its European context. Acta zoologica cracoviensia, Series Vertebrata 53A (1-2): 9-34

Kyselý R., Hájek M., 2012: MtDNA haplotype identification of aurochs remains from the Czech Republic (Central Europe). Environmental Archaeology 17 (2): 118-125.

 

 

 

D) Reviewed local journals:

Kyselý R., 2000: Archeozoologický rozbor materiálu z lokality Rubín a celkový pohled na zvířata doby hradištní. Památky archeologické 91 (1): 155-200.

Kyselý R., 2000: Zvířecí kosti ze Strunkovic (12. století). Archeologické rozhledy 52 (1): 79-84.

Kyselý R., 2000: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Osvračín. Castellologica Bohemica 7: 147-149.

Kyselý R., 2002: Osteological analysis of animals buried in Hostivice (Prague-West district) - Funnel Beaker culture (TRB) and a comparison of animal remains from Hostivice with other contemporary finds from the Czech Republic and Central. Památky archeologické 93 (1): 29-87.

Kyselý R., 2002: The animal bones from a late bronze age feature at Ostrov. Zvířecí kosti z pozdně bronzového objektu v Ostrově. Památky archeologické 93 (1): 110-121.

Kyselý R., 2002: Určení zvířecích kostí z výzkumu hradu Lacemboku v roce 2000. Castellologica Bohemica 8: 215-216.

Kyselý R., 2002: Archeozoologický rozbor osteologického materiálu z Náměstí republiky ze sondy 15 (1. polovina 17. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998-1999). Archaeologica Pragensia 16: 197-216.

Kyselý R., 2002: Zvířecí kosti (12.-13. století) z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998-1999). Archaeologica Pragensia 16: 189-196.

Kyselý R., 2003: Zvířecí kosti z Otradovic. Archeologické rozhledy 55 (2): 376-377.

Kyselý R., 2004: Kvantifikační metody v archeozoologii. Archeologické rozhledy 56 (2): 279-296.

Kyselý R.,  2004: Zvířecí kosti z výzkumu na hradě Zlenice (15. století). Castellologica Bohemica 9: 171-176.

Kyselý R., 2005: Archeologické doklady divokých savců na území ČR v období od neolitu po novověk. Lynx 36: 55-101.

Kyselý R., 2006: Zvířecí kosterní pozůstatky z popraviště ve Vodňanech. Archeologické rozhledy 58 (4): 813-814.

Ernée M., Dobeš M., Hlaváč J., Kočár P., Kyselý R., Šída P.: Zahloubená chata ze středního eneolitu v Praze 9 - Miškovicích. Výsledky archeologických a přírodovědných analýz. Památky archeologické 98: 31-108.

Kyselý R., 2008: Zvířecí kosti z Klučova - pískovny "Na vrchu". Památky archeologické 99: 95-87.

Kyselý R., 2008: Nálezy obratlovců z eneolitických objektů v Úholičkách (okr. Praha-západ) z r. 1994 a 1998. Archeologické rozhledy 60 (2): 305-308.

Kyselý R., Meduna P., 2009: O zvířeti velkém jako slon, mezi jehož rohy si mohou sednoit tři muži. Pratur ve středověku Čech a Moravy. Historická a archeozoologická analýza. Památky archeologické 100: 241-260.

Kyselý, R. 2010: Lov v eneolitu: příspěvek k poznání paleoekonomiky v českém a moravském pravěku dle osteologických nálezů. Živá archeologie 11: 36-40.

Kyselý R. 2011: Zvířecí skelet z laténského objektu v Nových Dvorech, okr. Kutná Hora. Archeologické rozhledy 63 (2): 253-255.

Kyselý R., 2011: Osteologická analýza - objekty z výzkumu v r. 1998. In. Sankot P., Zápotocký M.: Eneolitický sídlištní areál (jordanovská a řivnáčská kultura) s kruhovým objektem - rondelem v Tuchoměřicích, okr. Praha-západ. Památky archeologické 102: 105-107.

Kyselý, R., 2011: Vyhodnocení zvířecích kostí. In. Dobeš M. et al.: Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi. Archeologické rozhledy 63 (3): 403-407.

Kyselý, R., 2011: Vyhodnocení kostěné industrie. In. Dobeš M. et al.: Příspěvek k prostorovému uspořádání obytných areálů z konce středního eneolitu. Řivnáčské osídlení ve Vlíněvsi. Archeologické rozhledy 63 (3): 407.

Kyselý R., 2012: Paleoekonomika lengyelského období a eneolitu Čech a Moravy z pohledu archeozoologie. Památky archeologické 103: 5-70.
 
Kyselý R., 2012: Středohradištní zvířecí kosti z výzkumu v Divoké Šárce v roce 1967. Archaeologica historica 37 (2): 419-422.
 
Kyselý R., 2012: Zvířecí kosti z hrobu kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechách ??.
 

Danielisová A., Langová M., Kočár P., Kyselý R., Stránská P., Sůvová Z., Světlík I., 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové. Archeologické rozhledy 65: 56–88.

 

E) Non-reviewed journals:

Šamata J., Kovačiková L., Kyselý R., 2001: Analýza zvířecích kostí z raně středověkého hradiště v Netolicích. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 45: 10.

Šamata J., Kovačiková L., Kyselý R., 2001: Archeozoologické výzkumy v historickém jádru města Chebu. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 45: 12-13.

Prostředník J., Šída P., Kyselý R., 2002: Zemnice kultury nálevkovitých pohárů z Plaňan, okr. Kolín. Archeologie ve středních Čechách 6: 133-143.

Kyselý R., 2002: Přívory 2000 - archeozoologický rozbor. Vlastivědný sborník Mělnicka 4: 48-51.

Kyselý R., 2003: Zvířecí kosti z neolitického naleziště Krnsko. Archeologie ve středních Čechách 7 (1): 90-93.

Kyselý R., 2004: Zvířecí kosti z Prahy-Miškovic (obj. 1020). Animal bones from Prague-Miškovice (feature 1020). Archeologie ve Středních Čechách 8: 285.

Kyselý R., 2005. Historie savců od mladší doby kamenné po 17. století ve světle archeozoologických nálezů. Živa 53 (2): 85-88.

Kyselý R., 2005: Žáby jako součást jídelníčku v eneolitu. Archeozoologické doklady z Denemarku (ČR). Ve službách archeologie 6: 281-298.

Kyselý R., 2007: Zvířecí kosti z objektů řivnáčské kultury z výzkumu v Praze-Ďáblicích v letech 2002 a 2004. Archeologie ve středních Čechách 11 (1): 167-170.

Kyselý R., 2007: Zvířecí kosti z archeologických objektů jordanovské kultury v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechách 11 (1): 125-130.

Kyselý R., 2008: Zvířecí nálezy z objektu 312 z výzkumu ve Květnici v roce 2005. In Špaček J.: Nález kultovního objektu z Květnice (okr. Praha-východ). Archeologie ve středních Čechách 12: 905-907.

Likovský J., Kyselý R., 2008: Lidské a zvířecí kosterní pozůstatky z objektů kultury nálevkovitých pohárů ze Siřemi (okr. Louny). Archeologie ve středních Čechách 12: 131-134.

Kyselý R., 2009: Analýza zvířecích kostí z jordanovských objektů v Mšenské ulici v Praze-Ďáblicích. Archeologie ve středních Čechách 13 (1): 167-168.

Kyselý R., 2009: Zvířecí kosti z eneolitických objektů v Praze-Ďáblicích, ul. Legionářů. Archeologie ve středních Čechách 13 (1): 169-172.

Kyselý R., 2009: Zvířecí milodary z hrobů kultury se zvoncovitými poháry ve Velké Chuchli. Archeologie ve středních Čechách 13 (2): 697-698.

Kyselý R., 2009: Zvířena ve městě. Veronica 23 (6): 4.

Kyselý R., 2011: Rozbor zvířecích kostí nalezených ve staroeneolitickém hliníku na lokalitě Dvory u Nymburka. Archeologie ve středních Čechách 15, 177-182.

 

F) Non-periodical publications (conference proceedings etc.):

Kyselý R., 2002: Laténské zvířecí kosti z polohy Střekov-Podhradí (Ústí n. L.). Pp. 93-96. In. Čech P., Smrž Z. (Eds.): Sborník Drahomíru Kouteckému. ÚAPPSZČ. Most.

Kyselý R., 2002: Zvířecí kosti ze sídliště kultury nálevkovitých pohárů ve Vikleticích (okr. Chomutov). Pp. 315-322. In. Čech P., Smrž Z. (Eds.): Sborník Drahomíru Kouteckému. ÚAPPSZČ. Most.

Kyselý R., 2004: Jakého původu jsou kosti koní z pískovny Lázně Toušeň? Pp. 129-139. In. Špaček J. (Ed.): 100 let Městského muzea v Čelákovicích. Městské muzeum Čelákovice. Čelákovice.

Boenke N., Pokorný P., Kyselý R., 2006: Zur Rekonstruction des Siedlungsumfeldes auf dem Burgwall Vladař - Archäobotanische und zoologische Untersuchungen aus späthallstatt-/frülaténezeitlichem Kontext. Pp. 68-86. In. Chytráček M., Michálek J., Rind M., Schmotz K. (Eds.): Archäolgische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- u. Südböhmen. Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westf.

Kyselý R., 2008: New pre-La Tène evidence from the Czech Republic for domestic fowl (Gallus gallus f. domestica) in its European context (abstract). P. 64. In. Badania archeozoologiczne w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Środowisko i kultura, vol. 5. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.

Kyselý R., Miklíková Z., Galetová M., 2010: Archaeozoology in the Czech Republic and Slovakia [abstract]. In. Vigne J.-D., Patou-Mathis M., Lefèvre C. (Eds.): 11th International Conference of Archaeozoology, Paris, 23-28 August 2010. ICAZ - Muséum National d′Historie Naturelle. Paris. Page 166. 

Bréhard S., Bălăşescu A., Kovačiková L., Kyselý R., Balasse M., Tresset A. 2010: Milk and the Secondary Product Revolution in Europe: a cheesy story [abstract]. In. Vigne J.-D., Patou-Mathis M., Lefèvre C. (Eds.): 11th International Conference of Archaeozoology, Paris, 23-28 August 2010. ICAZ - Muséum National d′Historie Naturelle. Paris. Page 102.

Kyselý R., 2010: The Eneolithic story: selected results from archaezoological research in Bohemia [abstract]. In. Vigne J.-D., Patou-Mathis M., Lefèvre C. (Eds.): 11th International Conference of Archaeozoology, Paris, 23-28 August 2010. ICAZ - Muséum National d′Historie Naturelle. Paris. Page 166-167.

 

G) Reviews:

Kyselý R., 2003: Archeologické rozhledy 55 (2): 438 [Červený Č., Komárek V., Štěrba O., 1999: Koldův atlas veterinární anatomie. Avicenum. Grada Publishing. Praha].

Kyselý R., 2003: Archeologické rozhledy 55 (2): 443-444 [Reitz E.J., Wing E.S., 1999: Zooarcheology. Cambridge manuals in archaeology. Cambridge University Press. Cambridge].

Kyselý R., 2004: Archeologické rozhledy 56 (2): 472-474 [Bartosiewicz L., Greenfield H.J. (Eds.), 1999: Transhumant Pastoralism in Southern Europe. Recent Perspectives from Archaeology, History and Ethnology. Archaeolingua. Series Minor, 11. Budapest].

Kyselý R., 2006: Archeologické rozhledy 58 (2): 384-388 [Lyman R.L., 1994: Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press. Cambridge].